Rodo

Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa” z siedzibą w Sarzyna 246, 37-310 Nowa Sarzyna, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:816-170-57-50, REGON: 368183716. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: zimowaponiewierka@gmail.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 37-307Brzóza Królewska 519

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania list startowych biegu
– marketingu bezpośredniego
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 37-307 Brzóza Królewska 519 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: zimowaponiewierka@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Stowarzyszenie” Nowosarzyńska Grupa Biegowa” w ramach zawieranych z Tobą umów.