Regulamin zawodów

Regulamin Biegu „Zimowa Poniewierka”

1. Charakterystyka ogólna
Zimowa Poniewierka jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po drogach i ścieżkach leśnych, szlakami i drogach publicznych bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników.
2. Termin i miejsce
14.01.2018 start i meta: Zajazd Szlachecki w Biedaczowie, Podkudłacz 187, 37-110 Biedaczów .Start imprezy godzina 11.
3. Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.

4. Trasa i start

Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na czterech dystansach, w trzech kategoriach:
-Półmaraton + 21,300 km
-Dyszka + (około 10km)
-Nordic Walking (około 10km)

-Rajd na orientację  15 km

Trasy biegów będą oznakowane. Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane w komunikacie technicznym. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej oraz pliku gpx mapy.
Dystanse podane są w przybliżeniu, ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.

Uczestnicy Rajdu na Orientację startują w zespołach 1-osobowych. Start i meta znajdują się w bazie imprezy. Trasy przebiegają przez pagórkowate, malownicze okolice Brzózy Stadnickiej. Na trasie rajdu na orientację, uczestnicy samodzielnie wybierają wariant przejścia. Trasa liczy 15 km licząc w linii prostej od punktu do punktu.

Organizator zapewnia kolorowe mapy z podaną skalą. Dopuszcza się możliwość korzystania z własnych map. Każdy zespół otrzymuje numer startowy pełniący jednocześnie rolę karty startowej, którą należy mieć przy sobie przez cały czas na trasie rajdu. Karta służy do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych i stanowi podstawę klasyfikacji. Potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym dokonuje się poprzez perforację odpowiedniej rubryki na karcie za pomocą perforatora. Kartę startową z potwierdzeniami obecności na punktach kontrolnych należy okazać do weryfikacji sędziemu na mecie.

5. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach :

Półmaraton + start 11:00 limit 3,5 godziny – 150 osób
Dyszka + start 11:00 limit 1,5 godziny – 150 osób
Nordic Walking start 11:00 limit 2 godziny – 50 osób

Rajd na orientację start 11:00 limit 3,5 godziny  – 50osób

Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat i zaksięgowania ich na koncie Organizatora.
Organizator, poza wyznaczonymi limitami miejsc, zastrzega sobie do własnej dyspozycji 20 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.

6. Punkty kontrolne
Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik – sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy – 10 minut, doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.

Na trasie rajdu na orientację znajdują się punkty kontrolne, pomiędzy którymi uczestnicy samodzielnie wybierają wariant przejścia. Punkty kontrolne zlokalizowane są w charakterystycznych miejscach i oznaczone w terenie „lampionami BnO” z perforatorami i numerem punktu. Punkty kontrolne można zaliczać według dowolnej kolejności. Wszystkie osoby startują jednocześnie na sygnał sędziego.

7. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu będą znajdować się punkty żywieniowe. Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.

8. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów;
b) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie http://zimowaponiewierka.pl/ lub odnośniku z tej strony.
c) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika.
d) własnoręcznie podpisać oświadczenie w Biurze Zawodów – o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

e) prawo w startu w zawodach maja obywatele Unii Europejskiej

f) osoby z Państw nie należących do UE mogą brać udział w zawodach i klasyfikacji open bez przyznawania nagród pieniężnych i rzeczowych

g) osoby z Państw nie należących do UE mogą startować w konkursach oraz brać udział w losowaniu nagród rzeczowych

Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora. Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy – musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min. Patrz pkt. 6.

9. Wyposażenie
W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie (ubiór, obuwie itp) adekwatne do warunków atmosferycznych.W półmaratonie dodatkowo mapę trasy , latarkę i naładowany telefon z wpisanym numerem alarmowy organizatora.

Uczestnicy Rajdu na Orientację musza posiadać folię NRC oraz podstawowe wyposażenie apteczki turystycznej. Dodatkowo zalecane wyposażenie: kompas, wygodne obuwie, odzież chroniąca przed warunkami atmosferycznymi, długopis lub ołówek, dokumenty tożsamości, zapas pożywienia, wodoodporny mapnik.

10. Zasady obowiązujące na trasie
a) W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
b) w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników. Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami – z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w lasach, palenie ognisk itp.,
d)zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

11. Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

12. Bezpieczeństwo
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy dzwoniąc na numer alarmowy zapisany na numerze startowym lub 112, oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

13. Rezygnacje
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora lub biuro zawodów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

14. Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi – 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie, oraz 3 najszybsze drużyny, gdzie skład drużyny to czworo najszybszych zawodników , w dowolnej konfiguracji  mężczyzn i kobiet.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.

W przypadku kiedy Grupy będą dysponować dużą liczbą zawodników  jest możliwe wystawienie zespołu męskiego i damskiego i utworzenie rywalizacji w obu kategoriach , pod warunkiem że zgłoszą się minimum trzy takie drużyny .

Klasyfikacja rajdu na orientację prowadzona będzie z podziałem na płeć. O zajętym w klasyfikacji miejscu decyduje ilość zaliczonych w limicie czasu punktów kontrolnych określona na podstawie karty startowej. Jeśli kilka osób zaliczy tyle samo „PK”, wówczas o wyższym miejscu decyduje krótszy czas przebycia trasy. Zespoły, które dotrą do mety po limicie czasu, nie będą klasyfikowane.

Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych.

16. Wpisowe
Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:

Kategoria Do 06/12/2017 Od 07/12/2017 do 31/12/2017 Od 01/01/2018 do 10/01/2018 Po i w dniu zawodów 10/01/2018
Półmaraton+ 45zł 65zł 85zł 100zł
Dyszka+ 30zł 50zł 60zł 70zł
Nordic Walking 30zł 50zł 60zł 70zł
Rajd na orientację 25zł 40zł 55zł 65zł


Po 10/01/2018 opłata i zapisy na bieg wyłącznie w biurze zawodów 14/01/2018 w godzinach od 800 do 1000 .

W przypadku niedokonania wpłaty w przeciągu dwóch tygodni od rejestracji osoba zgłoszona zostaje skreślona z listy.

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić:
przelewem –  Stowarzyszenia „Nowosarzyńska Grupa Biegowa” 37-310 Nowa Sarzyna , Sarzyna 246  nr. konta
52 9430 1058 1005 4417 2000 0001

tytuł wpłaty: „Zimowa Poniewierka” + imię i nazwisko osoby/osób + dystans” za które wysyłana jest opłata startowa (przy wpłatach za więcej niż 2 osoby prosimy listę osób przesłać na e-maila).

17. Baza zawodów
Baza zawodów mieści się w Zajeździe Szlacheckim w Biedaczowie, Podkudłacz 187, 37-110 Biedaczów

18. Zakwaterowanie
Organizator nie zapewnia noclegów. Istnieje możliwość wynajęcia noclegów w Zajeździe Szlacheckim Ostoja w cenie 55zł od osoby lub w schronisku młodzieżowym „Jutrzenka” w Brzózie Królewskiej http://www.schronisko.brzozakrolewska.pl

19. Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
c) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
d) posiłek regeneracyjny po biegu, ognisko
e) numer startowy;
f) zabezpieczenie medyczne w bazie zawodów oraz mobilny zespół ratowniczy,
g) elektroniczny pomiar czasu,
h)pamiątkowy medal,
i)nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras, oraz najlepszych grup

j)udział w losowaniu nagród w zależności od pozyskanych środków,

k) gadżet sportowy,

l) mapę oraz pamiątkową naklejkę dla uczestników Rajdu na Orientację

 

20. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.
21. Komunikat techniczny
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.

22. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Zimowa Poniewierka oraz materiałach promocyjnych Biegu.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

23. Organizatorzy
Stowarzyszenie Nowosarzyńska Grupa Biegowa
Active Team Brzóza Królewska

24. Kontakt
Marcin 880 176 167
Basia 534 041 122
Przemek 789 058 934

Rajd na orientację

Andrzej 889086239 Klub Turystyczny Przygoda Nowa Sarzyna www.skgk.pl

 

25. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

1. Impreza ma charakter pieszy. Trasę należy pokonywać idąc lub biegnąc o własnych nogach. Korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji, roweru, łyżworolek, nart itp. jest niedozwolone. Można korzystać z kijków trekkingowych. Można startować w towarzystwie psa (jeżeli nie wpływa on na tempo biegu zawodnika).

2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W razie wystąpienia zjawisk atmosferycznych czasowo uniemożliwiających bezpieczny marsz, organizator może wydłużyć limity czasowe na pokonanie trasy.

3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.

4. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy uczestników, którzy rezygnują w trakcie imprezy z kontynuowania marszu.

5. Korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie.

6. Używanie GPS jest dozwolone, jednak kompas i mapa w zupełności wystarczą uczestnikowi o przeciętnych umiejętnościach orientacji w terenie do dotarcia do wyznaczonych punktów kontrolnych.

7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza wyznaczonymi miejscami.

8. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.

9. Zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia w lesie i w miejscach zagrożonych pożarem.

10. Zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników imprezy na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy.

11. O wszelkich zauważonych zagrożeniach uczestnik imprezy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatorów bezpośrednio na najbliższym punkcie kontrolnym, telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków łączności.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wkraczania przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną.

13. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.

14. Protesty w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 100 zł można składać na ręce sędziego głównego zawodów najpóźniej do godz. 14:30 w dniu zawodów. W przypadku odrzucenia protestu, wadium przepada na rzecz organizatorów imprezy.

15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.