Regulamin

 Zimowa Poniewierka

 

Regulamin Biegu  Zimowa Poniewierka 2022

 

Charakterystyka ogólna
Zimowa Poniewierka jest imprezą biegową o charakterze sportowo – edukacyjnym, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po drogach i ścieżkach leśnych, szlakami i drogach publicznych. bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników.

Z uwagi na stan epidemiologiczny w naszym kraju spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19, podczas zawodów zostanie wprowadzonych szereg zasad których będzie trzeba przestrzegać aby nie zostać zdyskwalifikowanym. Wszystkie obowiązujące przepisy zostaną podane 12.01.2022 w komunikacie technicznym.

 Termin i miejsce
15.01.2022 Start i Meta oraz biuro zawodów zlokalizowana przy Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej 37-307 Brzóza Królewska 484

Możliwa zmiana lokalizacji biura zawodów ze względów epidemiologicznych.

 Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany na miesiąc przed zawodami.

Program ogólny:

Odbiór pakietów 14.01  w godzinach 17-21

15.01 w godzinach 4:00 -11:30.

Zawody w dniu 15.01.2022 w godzinach 4:00-17:00

Zamknięcie linii mety 15.01 godzina 15:00

Konferencja prasowa „Przeżyj Ultra II edycja” z udziałem  czołowej elity biegów ultra przed dekoracją zawodników. (około godziny 13:30)

Dekoracja zawodników godzina 14:30

Losowanie nagród 15:30

Podziękowania zakończenie zawodów 16:00

Biesiada 17:00

Trasa i start

Bieg w pięciu kategoriach:

– Ultra Suchy Ług  65 km+

– Maraton Kudłacz, dystans 42 km+
-Półmaraton Kamionka, dystans 21 km+

-Dycha Kozi Borek , dystans 10 km+
-Dycha Kozi Borek Nordic Walking , dystans 10 km+

– Rajd na orientację, dystans 15 km+

Trasy biegów będą oznakowane.

Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane w komunikacie technicznym. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy, oraz pliku Gpx.
Dystanse podane są w przybliżeniu, ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.

Uczestnicy Rajdu na Orientację startują w zespołach jedno osobowych. Organizator zapewnia kolorowe mapy z podaną skalą. Dopuszcza się możliwość korzystania z własnych map. Każdy zespół otrzymuje numer startowy pełniący jednocześnie rolę karty startowej, którą należy mieć przy sobie przez cały czas na trasie rajdu. Karta służy do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych i stanowi podstawę klasyfikacji.

Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym dokonuje się poprzez perforację odpowiedniej rubryki na karcie za pomocą perforatora. Kartę startową z potwierdzeniami obecności na punktach kontrolnych należy okazać do weryfikacji sędziemu na mecie.

Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach :

 

BIEG GODZINA STARTU LIMIT GODZIN LIMIT OSÓB
Ultra Suchy Ług 70km+ 5:00 10– max 15:00 100
Maraton Kudłacz 42km+ 8:30 6,5 – max 15:00 100
Półmaraton Kamionka 21km + 11:00 3,5 – max 14:30 250
Dycha Kozi Borek 12:00 2 – max 14:00 200
Dycha Kozi Borek Nordic Walking 11:30 2,5 – max 14:00 100
Bieg na Orientację 10:30 3,5 – max 14:00 50

 

Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat i zaksięgowania ich na koncie Organizatora.
Organizator, poza wyznaczonymi limitami miejsc, zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.

Punkty kontrolne
Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne, oraz punkty ukryte. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik – sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy – 10 minut, doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego. W biegu na orientację punkty kontrolne oznaczone sa lampionami BnO z perforatorami i numerem punktu.

Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu będą znajdować się punkty żywieniowe. Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.

USŁ  22,1km, 52,1km – kawa/herbata

MK   17km, 27km – kawa/herbata

PK  11,2km,16km – kawa/herbata

DKB 5,5km – kawa/herbata

 

 

 

 

Nazwa/Punkt 1 2 3 4 5 6
USŁ 65 km+ ——– 22,1km ——- ——- 52,1km ——-
MK 42km+ 9km 17km 27km ——- ——- ——-
PK 21km+ 11,2km 16km ——- ——- ——- ——-
DKB 10km+ 5,5km ——- ——- ——- ——- ——-
DKBnw10km+ 5,5km ——– ——– ——– ——– ——–
RnO 15km+ ——- ——– ——– ——– ——– ——–

 

 

Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów, w przypadku osób niepełnoletnich start wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
b) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie http://zimowaponiewierka.pl/ lub odnośniku z tej strony.
c) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika.
d) własnoręcznie podpisać oświadczenie w Biurze Zawodów – o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora. Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy – musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

Wyposażenie
W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie (ubiór, obuwie itp.) adekwatne do panujących warunków atmosferycznych:

– Latarka, dotyczy tylko Ultra Suchy Ług.

– Folia NRC , dotyczy Ultra, Maraton, Rajd na Orientację

– Kubek ( brak kubków plastikowych na punktach odżywczych )

– Telefon z naładowaną baterią i wpisanymi numerami alarmowymi

– Pojemnik na wodę min. 0,5l. dotyczy Ultra, Maraton.

– Kurtka wodo/wiatro odporna – decyzja w komunikacie lub podczas odprawy.

 

W przypadku braku elementów wyposażenia niezbędnych na danym biegu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

Na punktach kontrolnych oraz żywieniowych będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole obowiązkowego wyposażenia.

 

 

Zasady obowiązujące na trasie:

a) W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora oznaczonej żółtymi taśmami ( na odcinkach w których zawodnicy będą się poruszać w nocy dodatkowo na żółtych taśmach będą przyklejone czerwone odblaski), na terenach otwartych czerwonymi chorągiewkami oraz w miejscach newralgicznych znakami poziomymi w kolorze żółtym.
b) W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników.

Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami – z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c)
zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci pod groźbą dyskwalifikacji (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w lasach, palenie ognisk itp.,
d) zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

Bezpieczeństwo
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy dzwoniąc na numer alarmowy zapisany na numerze startowym lub 112, oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Przepisanie pakietu/ rezygnacja

Osoba zapisana i opłacona może skorzystać z możliwości przepisania pakietu do dnia 31.12.2021 po tym terminie przepisanie jest niemożliwe. W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 17.11.2021 wpisowe zwracane jest w wysokości 80%, po tym terminie nie jest możliwy zwrot wpisowego.
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora lub biuro zawodów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

Transport osoby rezygnującej z zawodów może odbyć się wyłącznie w punktach kontrolnych lub żywieniowych.

Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną:

Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek na wszystkich rozegranych biegach.

Trzy najszybsze drużyny, gdzie skład drużyny to czworo najszybszych zawodników, w tym co najmniej jedna kobieta (drużyny nie mogą być tworzone bezpośrednio przed zawodami).

Klasyfikacja Rajdu na Orientację prowadzona będzie z podziałem na płeć. O zajętym w klasyfikacji miejscu decyduje ilość zaliczonych w limicie czasu punktów kontrolnych określona na podstawie karty startowej.

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych za zajęcie czołowych miejsc w zawodach.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują statuetkę, nagrody rzeczowe, vouchery.

 

 

 

 

 

 

BIEG 01.05-30.09.2021 01.10-30.11.2021 01-24.12.2021
Ultra Suchy Ług 70 km+ 130zł 150zł 200zł
Maraton Kudłacz 42km+ 100zł 140zł 170zł
Półmaraton Kamionka 21 km+ 80zł 100zł 130zł
Dycha Kozi Borek 10 km+ 60zł 80zł 100zł
Dycha Kozi Borek Nordic Walking 10 km+ 60zł 80zł 100zł
Rajd Na Orientację 15 km + 60zł 70zł 100zł

 

Po 24/12/2021 opłata i zapisy na biegi zostaną wstrzymane. Po tym terminie rejestracja może odbyć się po bezpośrednim kontakcie z Organizatorami biegu i będzie uzależniona od dostępności miejsc, medali oraz pakietów startowych.

W przypadku nie zaksięgowania środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych od rejestracji osoba rejestrująca się  zostaje skreślona z listy.

W przypadku nie zaksięgowania środków pieniężnych do dnia 31.12.2021, zawodnik zostaje skreślony z listy z dniem 01.01.2022

 Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto:

Fundacja „Wolno Marzyć”
15 1090 2590 0000 0001 4274 6382

tytuł wpłaty: Zimowa Poniewierka + imię i nazwisko osoby/osób + dystans + Biesiada ( B lub 2B)  za które wysyłana jest opłata startowa (przy wpłatach za więcej niż 2 osoby prosimy listę osób przesłać na e-maila).

Baza zawodów – biuro zawodów
Baza zawodów i biuro mieści się w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej, adres 37-307 Brzóza Królewska 484

Zawodnicy będą mogli odbierać pakiety startowe w dniu 14.01.2022 od godziny 16:00.

W dniu 15.01 biuro zawodów oraz depozyt będzie czynny od godziny 3:30

 

Zakwaterowanie
Organizator zapewnia noclegi na Sali Gimnastycznej w zespole Szkół. Istnieje możliwość wynajęcia pokoi w schronisku młodzieżowym „Jutrzenka” w Brzózie Królewskiej http://www.schronisko.brzozakrolewska.pl koszt 40 zł

Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
c) napoje ciepłe, lekkie posiłki na punktach odżywczych, owoce, słodycze, inne izotoniki 😉
d)
kawa, ciasto, posiłek ( ognisko, potrawka, bigos, posiłek wegetariański, wegański) podgrzane napoje regeneracyjne po biegu 😉
e) numer startowy/ chip
f) zabezpieczenie medyczne w bazie zawodów oraz mobilny zespół ratowniczy
g) elektroniczny pomiar czasu
h) pamiątkowy medal
i) nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras, oraz najlepszych grup

j) udział w losowaniu nagród w zależności od pozyskanych sponsorów
k) Odzież termiczną z logo Zimowej Poniewierki i Fundacji Wolno Marzyć

l) integracyjna biesiada w DK Brzóza Królewska ( po wcześniejszej rejestracji i opłaceniu )

ł) ubezpieczenie NNW

 

 

Kibice
Ze względu na stan epidemiologiczny cała trasa zawodów jest zamknięta dla kibiców.
21. Komunikat techniczny
W dniu 12.01.2022 zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o poszczególnych biegach, oraz o zagrożeniu ze strony Covid 19 oraz o aktualnych obowiązujących obostrzeniach i obowiązkach sanitarnych.

Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Zimowa Poniewierka oraz materiałach promocyjnych Biegu.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

 

 

 

Organizatorzy:

Fundacja „Wolno Marzyć” 

Klub Turystyczny Przygoda Nowa Sarzyna www.skgk.pl

Partner biegu:

Stowarzyszenie Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Kontakt:

Przemysław Pączka 789 058 934

Jerzy Dąbek 508 575 138

Bieg na Orientację :

Andrzej Kusiak 889086239

 

Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.